NTR: Focus: "De Thorium Theorie"

User avatar
Kirk Sorensen
Posts: 4152
Joined: Nov 30, 2006 3:30 pm
Location: Alabama
Contact:

NTR: Focus: "De Thorium Theorie"

Post by Kirk Sorensen » Mar 29, 2018 6:34 pm

De thorium theorie
Een schep zand: genoeg om duizenden huishoudens van energie te voorzien? Te mooi om waar te zijn, of toch niet? Voor de opwekking van duurzame elektriciteit is alle hoop nu gevestigd op zonne- en windenergie. Die voldoen niet aan onze energiebehoefte en het is de vraag of ze dat ooit zullen doen. Misschien moeten we inzetten op kernenergie om klimaatverandering te stoppen. Elisabeth van Nimwegen en Diederik Jekel gaan op zoek naar de kernenergie van de toekomst: veilig en met nauwelijks radioactief afval. Elisabeth bezoekt ITER, in Zuid-Frankrijk, waar een experimentele reactor in aanbouw is. Hier wil men met kernfusie energie opwekken. Is dat haalbaar? Een andere nieuwe theorie over het opwekken van kernenergie ligt al vijftig jaar op de plank. In Delft proberen onderzoekers deze bijna vergeten vorm van kernenergie een nieuw leven in te blazen. In deze reactor is niet uranium de brandstof, maar thorium. Daar liggen stranden vol mee. Is de thorium-reactor de schone energievoorziening van de toekomst?

English translation:
A shovel of sand: enough to provide thousands of households with energy? Too good to be true, or not? For the generation of renewable electricity, all hope is now based on solar and wind energy. They do not meet our energy needs and the question is whether they will ever do that. Perhaps we should focus on nuclear energy to stop climate change. Elisabeth van Nimwegen and Diederik Jekel are looking for the nuclear energy of the future: safe and with hardly radioactive waste. Elisabeth visits ITER, in southern France, where an experimental reactor is under construction. Here one wants to generate energy with nuclear fusion. Is that feasible? Another new theory about the generation of nuclear energy has been on the shelf for fifty years. In Delft researchers are trying to breathe new life into this almost forgotten form of nuclear energy. In this reactor, not uranium is the fuel, but thorium. There are beaches full of them. Is the thorium reactor the clean energy supply of the future?